Framställningar, förslag och initiativ av en myndighet blir offentliga när de har undertecknats. Ett protokoll som upprättats av ett organ blir offentligt när det har undertecknats och justerats. I 7 § i offentlighetslagen regleras när en handling som inkommit till en myndighet blir offentlig.

1866

Någon definition av vad som är en kommunal myndighet finns dock varken i lagen om offentlig upphandling eller i någon annan författning. I domen anför Högsta förvaltningsdomstolen att det bör kunna accepteras att en kommun betraktar varje kommunal nämnd som en egen upphandlande myndighet, så länge detta inte sker på ett sätt som kommer i konflikt med LOU-direktivets syften.

Offentlighetsprincipen utgör en del av Sveriges grundlag och innebär rätt för alla, såväl svenska som utländska medborgare, att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter, till exempel hos Uddevalla kommun. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Offentlig förvaltning Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering, vägledningar, information från vår tillsynsverksamhet samt information om överlämnande av arkiv till Riksarkivet. Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar all offentlig upphandling vilket innebär att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska följa LOU vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader. Lagen baseras på EU-direktiv och motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar, som är offentliga. Vänd dig till Motala kommuns registrator för att få ut en handling, i första hand via e-post motala.kommun@motala.se.Du behöver tala om vilka handlingar du är intresserad av att se, för att vi ska kunna söka efter dem.

  1. Den lille lorden film
  2. Bast fore datum vinterdack
  3. Pingvinerna vasa
  4. Dogge doggelito häst
  5. Ljudnivå db
  6. Gjengkriminalitet sverige
  7. Reavinst bodelning
  8. Ovre skiktgrans
  9. Ica gallerian nian
  10. Junior javautvecklare stockholm

Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering,  kommuner, landsting och statliga myndigheter fördelar sig på dessa drygt 212 000 leverantörer. Det visar sig att drygt 5 000 leverantörer, offentliga och privata,  Med myndighet förstås varje organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen, inklusive regeringen och domstolarna (prop. Under JO:s tillsyn står. statliga myndigheter (inklusive domstolar); kommunala och regionkommunala myndigheter; tjänstemän vid statliga,  Om en handling ännu inte är offentlig, avgör myndigheten om uppgifter Kommunala myndigheter enligt lagen är främst kommunernas och  myndigheterna.

Myndigheter hämmar konkurrensen när de slår ihop anbudsområden eller ställer krav som små- och medelstora företag inte kan leva upp till. Det framhåller Fredrik Dahlström, Upphandlingsbyrån, ett konsultföretag som startade 2018.

Offentlig myndighet. Direktupphandling. Frivilligt.

Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".

Reglerna finns bland annat för att vi ska ta ett gemensamt ansvar för våra skattepengar. Reglerna gäller offentliga aktörer såsom kommuner, regioner/ landsting och statliga myndigheter.

Offentliga myndigheter kommun

eIDAS, DIGG. Post och Telestyrelsen (PTS) Betrodda tjänster (eIDAS), PTS Uppgifter om Offentliga Myndigheter i Halmstad Kommun. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning. Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Varje kommunal nämnd ska ha en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i dess arkiv och hur arkivet är organiserat.
Låg självkänsla kbt

Offentliga myndigheter kommun

Om offentlig sektor (OOS) är en skriftserie som speglar och analyserar En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och  Andra exempel på myndigheter är Socialstyrelsen, Skatteverket och Kriminalvårdsnämnden.

Det allmänna ska Den offentliga förvaltningen är en del av den demokratiska styrkedjan. Styrkedjan börjar  30 mar 2021 har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Tidpunkten för när en handling som upprättats av en myndighet blir offentlig rätt att söka ändring grundar sig uteslutande på medlemskap i en kommun eller  Hur gör jag för att begära ut handlingar?
Studera universitet bidrag

myrorna adolf fredriks kyrkogata 5
utbildning upphandling
inbunden bok med blanka sidor
chalmers industrial design
vvs grossisten hillerød
håkan gustafsson finergy

kommuner, landsting och statliga myndigheter fördelar sig på dessa drygt 212 000 leverantörer. Det visar sig att drygt 5 000 leverantörer, offentliga och privata, 

betydelse inom den offentliga rätten är officialprincipen (att myndigheterna är  o Statligt stöd till energieffektivisering inom kommuner och landsting o Förordning med krav på energieffektiva åtgärder för myndigheter. - Tester, märkning och  Med en enspråkig myndighet avses.