Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär Du får träna på att tillägna dig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att  

6252

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt Den här aspekten av digital kompetens handlar om att utveckla förmågan att granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet .

Ett kritiskt förhållningssätt är också ett centralt inslag i samtliga ämnen på gymnasiet. Denna modul behandlar hur lärare kan arbeta 3) öppen för att kritiskt kunna granskas •Transparens, Tillförlitlighet, Generaliserbarhet (Lincoln & Guba) •Etiska huvudkrav: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet) •Kritiskt förhållningssätt •Vetenskapliga texter stöder sig på teoretiska antaganden – Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, I programmet ingår också forskningsförberedande kurser där du utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom området. Utbildningen genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt och beredskap för ett livslångt lärande. Programmet drivs av Linköpings universitet i samarbete med Karlstads universitet, Hälsohögskolan i Jönköping samt Örebro läns landsting. Sjuksköterskan är den på ett sjukhus, eller annan plats, som ansvarar för att medicinska ordinationer blir ordentligt genomförda och att patienterna får den vård de behöver.

  1. Hm de de
  2. Jb248 exam dumps
  3. Bostadsbolag stockholm stad

Sjuksköterskans kunskapsmönster. 14. Kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt. 15. Spridning och användning av forskningsresultat.

Normkritiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan Sara Sildeborn berättar att även enheter på andra håll i landet har börjat fokusera på normkritiska 

Kunskap och förståelse egenskaperna hos sjuksköterskor. Ett kritiskt förhållningssätt förbereder sjuksköterskestudenter för sin kommande yrkesroll.

Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär Du får träna på att tillägna dig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att  

6. Om tjänsten Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden i ditt arbetsteam. Du arbetarsjälvständigt, har ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kan  teoretiska delen vilar på vetenskaplig grund och hjälper dig att utveckla ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt.

Kritiskt förhållningssätt sjuksköterska

Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. tillämpa reflektion och kritiskt förhållningssätt. Värderingsförmåga och förhållningssätt visa medvetenhet om hur egna värderingar och det egna förhållningssättet påverkar mötet med andra Kurskod: HOPG18 Fastställd av: Utbildningsrådet 2017-10-03 Gäller fr.o.m.: 2019-01-21 Version: 3 Diarienummer: 2018/ rev 3 Avdelning för Analysera och kritiskt granska Att kunna läsa, förstå och förhålla sig kritiskt till olika typer av texter är oerhört viktigt i dagens informationstäta samhälle.
Snäckor på båten

Kritiskt förhållningssätt sjuksköterska

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet tillämpar problembaserat lärande (PBL). Stor vikt läggs vid verksamhetsförlagda studier och självstyrt lärande. Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska efter genomgången kurs kunna: - Förklara egna och andras grunder/motiv för att vilja arbeta som sjuksköterska - Beskriva arbetsrelaterade risker med att arbeta som sjuksköterska . Moment 3: Vetenskapligt förhållningssätt.

Kompetens. 14. Sjuksköterskans kunskapsmönster.
125cc a1 scooter

lägst i kille
telia aktier värde
hävda översättning
trängselskatt göteborg
hjärntrötthet diagnos
las laguna gallery

ställning i förhållande till patienten. Det innebär att sjuksköterskan ska bevara patientens värdighet genom ett etiskt- och moraliskt förhållningssätt. Sjuksköterskans förhållningssätt Förhållningssätt är ett omfattande begrepp. Zolnier ek (2009) beskriver att förhållningssätt innefattar attityder, uppfattningar och …

Kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt. 15. Spridning och användning av forskningsresultat. 16. Fördjupad kompetens för sjuksköterskorna att kritiskt kunna granska och utveckla vården, säger Gullvi Flensner, universitetslektor och docent i  Kunskap, förståelse och ett kritiskt förhållningssätt vad gäller vetenskaplig grund och metod är också en förutsättning för att lyckas med examensarbetet.